ÜNLÜ SÖZLERİ

Hüseyin Nihal Atsız Sözleri

Ünlü sözleri kategorimizde şimdi de sizlere en güzel ve en ilgi çekici Hüseyin Nihal Atsız Sözlerini derledik. Türk Edebiyatı için en önemli isimlerden birisidir. Şair, yazar ve aynı zamanda usta bir Tarih bilimci olan Atsız, o zamandan yazdığı mükemmel eserler ve kullandığı mükemmel sözler ile günümüz toplumuna ışık tutmaya devam ediyor. Atsız Nihal lakabı ile günümüzde Edebiyat sınıfına ilgi duyan insanların en çok takdir ettiği isimlerden birisidir. Ünlü yazarın en güzel sözlerini aşağıda sizler için derledik. Bu sözler, daha nice nesillere ışık tutmaya ve mesaj vermeye devam edecek.

EN GÜZEL HÜSEYİN NİHAL ATSIZ SÖZLERİ

 • Milletleri millet yapan, uğrunda ölecekleri yüksek ülkülere bağlanmış olmalarıdır.
 • Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna göre, Türkler‘in dini üzerinde de durmaya mecburuz. Hiç şüphe yok ki, Türkler‘in dini müslümanlıktır. Eski dinimiz olan Şamanlık’dan da bazı unsurlar alarak bir Türk müslümanlığı haline gelen bu din, on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur.
 • Milletimiz ne fedakarlıkta, ne millet severlikte, ne yaratıcılıkta ve ne de müminlikte hiçbir milletten geri değil ve hatta ileridir.
 • Milattan önceki yüzyıllarda Hunlar, çocuklarını, topluma faydalı olabilecek bir terbiye ile yetiştirirlerdi. Topluma faydası dokunmayacak kadar yaşlanmış olanlar ise intihar ederlerdi.
 • Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?
 • Kendimize dönelim. Ahlak, edebiyat, musiki, giyim, zevk, yemek, eğlence, hukuk, aile, adet, anane ve her şeyde milli olalım.
 • İstek ve inanç, her güçlüğü devirir.
 • İnsan meziyet sahibi olmaya mecburdur.
 • İnsanları insan yapan, büyük bir düşüncenin ardından koşmalarıdır. İnsan, şeref için ve muhteşem saydığı bir gaye için ölmesini bilen yaratıktır.
 • İlk düşüneceğimiz şey: Türkiye’de Türk Kültürü’nü hakim kılmak, yabancı tesirleri silkip atmaktır.
 • İlim ve hakikat, siyasetin oyuncağı olamaz.
 • İktisadi doktrinler çabuk değişir, değişmeyen prensipler, milliyetçilik prensipleridir.
 • İki millet arasındaki gerginlik ikisi arasında kalmıyorsa bunun sebebi, o ikisi arasındaki savaş sonunda doğacak durumun şu veya bu milletleri de başka açılardan ilgilendirecek nitelik taşımasıdır.
 • Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir.
 • Herkes barıştan söz ettiği halde herkes savaşıyor. Çünkü herkes kendi yarınını, öbür gününü, daha uzak geleceğini emniyete almak istiyor. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü herkes birbirinden korkuyor.
 • Her iman ahlaka yürüyeceğine göre, Türkçülük’de de sağlam bir ahlakın bulunması birinci şarttır.
 • Hem duyguya, hem de düşünceye dayanan milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir.
 • Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık.
 • Hakkımızı, atalar mirasını istiyoruz. Alacağız da.
 • Gittikçe uyanan milli şuur karşısında gafiller ve hainler, Türk milletini daha çok aldatamayacaklardır. Kızıl elmanın yolunu kapatamayacaklardır.
 • Gerçekten Türkçü olmak kolay değildir. Her önüne gelen Türkçü olamayacağı gibi, her Türkçüyüm diyen de Türkçü olamaz.
 • Fedakarlık insanları da, milletleri de asilleştirir, kahramanlaştırır.
 • Eski topraklarımızı kurtarmak isteğimiz emperyalizm ise emperyalistiz. Türkistan’ı, İdil-Ural’ı, Azerbaycan’ı, Kafkasya’yı, Kırım’ı ve Türkler‘in yaşadığı başka yerleri is!temek emperyalizm ise kutlu bir düşüncedir.
 • Eskiden Türkler arasında bir ayrılık konusunda Sünnilik-Şiilik meselesi de artık bahis konusu sayılmaz. Bunların hepsi Müslüman Türk‘dür ve Müslümanlığı anlayıştaki içtihat farkları, artık Türkler arasında ikilik doğuramaz.
 • En büyük kahramanlığı yapsanız bile en küçük karşılığını beklemeyiniz.
 • Emperyalizm bir milletin başka milletleri hükmü altına alması demektir.
 • Dünyaya yayılmaya çalışmak, dünyadan silinmek korkusunun tepkisidir.
 • Dünyaya yayılmaya çalışmak, dünyadan silinmek korkusunun tepkisidir.
 • Dünyadaki bütün milletler, yabancı devlet hakimiyetinde kalan soydaşlarını kendileriyle birleştirmek için silahlı ve silahsız savaşlar yaparlar. Bunun adı emperyalizm değildir, irredantelizmdir ki makbul bir davranıştır.
 • Dün tembelliğinden bahsolunan bu millet, kendine göre en ağır vergileri ödeyen millettir.
 • Dün sultanlara taptığı zannolunan bu millet, milli mevcudiyetini tehlikede görünce bir kumandanın emri altına girmiş, hayatını ortaya atarak istiklalini ve istikbalini kazanmıştır.
 • Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir.
 • Dil; bir milletin sembolüdür. O milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik faktördür.
 • Dil, bir milletin en değerli malıdır.
 • Büyümek istemeyen bir millet küçülmeye mahkumdur.
 • Büyük adam hususi hayatında da yüksek ve temiz olan adamdır. Bir takım meziyetleri bulunan bir rezil hiç bir zaman büyük değildir.
 • Biz Türküz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak Türküz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız.
 • Bizim için önemli olan, dost kılıklı yabancıların milli ülküyü güya milli çıkar adına baltalamasının önüne geçmektir.
 • Bize yalnız dans etmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lazımdır.
 • Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.
 • Biz bin yıl sonrasına hitap ediyoruz.
 • Bir topluluktan müşterek ülküyü kaldırın, insanların hayvanlaştığını görürsünüz.
 • Bir milletin yürütücü kuvvetine “ülkü” denir.
 • Bir millet için, büyümekten korkmak kadar ölümcül düşünce olamaz.
 • Bir millete, geçmişini unutturmak, onu yok etmenin ilk şartıdır.
 • Bir millet, büyümek ve iş yapabilmek için kendisinin büyük bir millet olduğu inancını duymalıdır.
 • Bir gün ülkede milliyetçi geçinen politikacılar, yöneticiler, sanatçılar, aydınlar hiç bir çıkar kaygısına düşmeden, yiğitçe, korkusuzca Türkçü söylemlerde, Türkçü tavırlarla milletin karşısına çıkarlarsa o gün Türkçülük büyük bir utkuya yaklaşır.
 • Barış, savaşın başka metotlarla devamı ve silahlı savaşa hazırlığın ayrı bir şeklidir.
 • Bana göre Ticanilik, Nurculuk, yobazlık, komünizm ve partizanlık gibi hastalıkların sebepleri, milli ülküden yoksunluktur.
 • Komünistlikten hüküm giymiş olanlar, Türk Milliyetçiliği’nin kökünü kazımak için kampanya açmış olan partiler, İslam beynelmilelciliği davası güdenler de hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder.
 • Ahlak, millet yapısının temelidir. O olmadan hiç bir şey olmaz.
 • Ahlakın meydana gelmesinde en önemli sebep soydur. Bir toplumun ahlakı, soyunun karışması ile değişebilir.
 • Milletler fedakar fertlerin çokluğu nisbetinde yükselir.
 • Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir.
 • Yerinde kullanıldığı zaman bir hastayı diriltecek olan ilaç, yanlış kullanılırsa insanı öldürebilir. O zaman suç ilaçta değil, yanlış kullanandadır.
 • Yaşayıp yükselmek, ahlaklı ve iradesi sağlam milletlerin hakkıdır.
 • Yalnız kazancımızı, midemizi, maddemizi düşünmeyelim. Bunu hayvanlar da yapar. Daha çok manaya, düşünceye, ülküye dönelim. İnsanlık budur.
 • Yabancı hakimiyetler altında kırılan, sürülen milyonlarca ırkdaşımızın bulunması bize vazifemizin büyüklüğünü ve şerefini hatırlatsın.
 • Ümit, en sonra terk olunan şeydir.Ümitlerimiz kırık değildir. Uğrunda çalışanlar, ızdırap çekenler, ölenler bulundukça Türkçülük mutlaka zafer olacaktır.
 • Ülkü yolunda yürüyen milletler başka milletleri hem korkutur, hem kendisine hayran bırakır.
 • Ülküsüz topluluk ye!rinde sayan, ülkülü topluluk yürüyen bir yığındır.
 • Ülküler, gerçekle hayalin karışmasından doğmuş olan, düne bakarak yarını arayan, milletlere hız veren ve uğrunda ölünen büyük dileklerdir.
 • Türk’ü, gerçek olarak, Türk’den başkası sevemez.
 • Türk Milleti, üç bin yıldan beri vardır. O’nun varoluşu, büyüklüğü, gücü, tarihe damgasını vuruşu, yalnız milli karakteriyle mümkün olabilmiştir.
 • Türklük ve Türkçülük ebedidir.
 • Türkler hem ahlaklı, hem de iradeli bir millettir. Zaten bu ikisi, çok kere birlikte bulunur.
 • Türkçülük dün bir kaynaktı, bugün bir çaydır. Yarın coşkun bir ırmak olacak ve önünde yabancı duygu ve düşüncelerden gelen bütün engeller yıkılacaktır. – Türkçülük insanlara hiç bir vaatte bulunmuyor, maddi veya manevi bir şey vermiyor. Yalnız istiyor… Fedakarlık ve feragat istiyor.

İlgili Makaleler

13 Yorum

 1. Vaktiyle bir atsız varmış derlerse ne hoş anılmakta hangi ruh olmaz ki sarhoş.

 2. Bir insan vatanını sevsin soyuna ırkına ihanet etmesin …! İsterse gitsin Maydonoza tapsın mevcut insanların yaptığı gibi din kisfesinde Bop eş başkanı olup İsrailin kurduğu partide bizi yöteceğine Ateist olsun

 3. Atsız Ata ateist degildirr deisttir yani anlıycanız sekilde Göktengri inancına sahiptir.

 4. Huseyin nihal atsiz in din gorusunde dalgalanmalar vardir ama kendisi kesinlikle musluman degildir bunu oglu yagmur bey de onayladi inanmayan arastirabilir olmeden onceki son soylemleri de bunu kanitliyor yagmur beyin soylediklerine bakin.

 5. Mustafa beynin yoksa boş boş yorum yapma Atsız İslam Türklerin dinidir demiştir inanmıyorsan git bak Necip Fazıl Kısakürek ve Atsız sohbetleri diye yaz googleye bakalım

 6. Ateist olsa kaç yazar müslüman olup ülke düşmanı olacağına o şerefsiz pkk lılar gibi ateist olsun sizene adamın dininden.

 7. H. Nihal Atsız ateist değildir. Tanrı’ya inancı olan fakat siyaset ile dinin aynı kefede tutulmaması gerektiğini söyleyen, siyasete dini katmayan biridir.

 8. Atsız Ata ateist değildi. Altaylar gibi Gök Tanrıya inanırdı yüzde yüz Türktür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu